Båthamnen

BÅTHAMNEN


För att det skall bli trivsamt för alla båtägare i vår hamn så har vi satt upp lite regler och rutiner:


 • Tilldelad båtplats avser tiden ett (1) år från och med den 1 april till och med den 30 mars.
 • Uppsägning av tilldelad båtplats skall ske skriftligt till Hamnkapten senast den 31 december.
 • Båtplats som inte nyttjats genom förtöjning av båt under en hel båtsäsong kan komma att anses förverkad för kommande säsong om det finns kö för båtplatser. Beslut om förverkande på grund av att den inte utnyttjats fattas av styrelsen.
 • Innan beslut fattas ska båtplatsinnehavaren kommuniceras om anledningen till att platsen inte varit belagd under säsongen, i syfte att kunna väga in eventuella särskilda skäl.
 • Båt skall vara försäkrad för skador mot tredje man. Om försäkring inte tecknats ikläder sig båtplatsinnehavaren det fulla ansvaret.
 • Båt skall vara förtöjd med två tampar i för och två tampar i akter. Den förliga fötöjningen skall vara fjädrande.
 • Respektive båtplatsinnehavare äger och ansvarar för bojsten, kätting och boj. Boj skall vara väl synlig och ha tillräcklig flytkraft. Beträffande bojstens läge kontaktas Hamnkapten.
 • Den lilla bryggan – servicebryggan - är avsedd för båtgäster och tillfällig förtöjning i samband med sjösättning, justerings- och reparationsarbete och liknande.
 • Före isläggning skall båt och förtöjningsgods avlägsnas från bryggan.
 • Hamnkapten äger rätt att gå ombord på båt om förhållandet så kräver.
 • Inom båthamnsområdet ansvarar respektive båtplatsinnehavare för egen , anhörigas och egna gästers renhållning.
 • Inom båthamnsområdet är uppläggning av båt, uppställning av båtsläp och fordon förbjudet.
 • Inom båthamnsområdet är det förbjudet att fiska från bryggorna och från förtöjd båt.
 • Fordonsparkeringen utnyttjas som båtuppläggningsplats från och med den 1 oktober till den 31 maj.

  Uppställning av båtar vid föreningsboden måste anmälas till Hamnkapten via baltorahamn@gmail.com. För ytterligare kontaktinformation, vänligen besök sidan "Styrelse & Kontakter".

 • Båt som vinterförvaras på båtuppläggningsplatsen vid fordonsparkeringen, måste ha en väl synlig märkning med aktuellt båtplatsnummer.
 • Båt och uppläggningsmaterial skall avlägsnas från uppläggningsplatsen senast den 31 maj.