FiskeBALTORA TOMTSAMFÄLLIGHET

FISKE


Vi som bor här samt närstående har en fantastisk möjlighet att få fiska i Paddsjön. För att det skall bli trivsamt för oss alla så har vi några regler att följa:


Vem får fiska

Fiska i Paddsjön får tomtägare med familj och vänner under förutsättning att de betalt av tomtsamfällighet fastställd avgift.


Fiskekort

Den som erlagt fastställd avgift kan mot uppvisande av kvitto erhålla fiskekort. Kort skall bäras väl synligt vid fiske. Om flera personer fiskar samtidigt skall vid anfordran person som ej har kortet kunna ange vem som har detta och kortnummer. Kostnad för fiskekort är 250 kr.


När får fiske ske

Fiskeförbud råder under tiden 1 juni t.o.m. midsommarafton. Fiskestart sker midsommardagen kl 09.00.


Vilka redskap är tillåtna

Fiske får ske från bryggor och strandkant med drag, fluga och mete.


Påföljd vid icke betald avgift

Person som påträffas utan att ha erlagd avgift skall erlägga dubbel avgift till samfälligheten. Redskap kan tas i beslag tills avgift erlagts.


Hur mycket fisk får tas upp

För varje tomt får högst tas upp 1 st utplanterade fiskar per dygn. Fiskerättigheten får inte överlåtas på granne.

OBS! Sammanräkning för flera dygn får inte ske.


Badbrygga

Badande har företräde.


Ändring av regler

Ändring av dessa regler kan endast ske genom besked vid stämma i Baltora tomtsamfällighet.Ovan regler antogs vid Baltora tomtsamfällighets årsstämma den 31 mars 1998 och gäller tillsvidare.